Súhlas so spracúvaním osobných údajov - kontaktný formulár

Róbert Gašparík s.r.o.
Zelenečská 83, 917 02 Trnava
IČO: 36 279 641
Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 18041/T

Telefón / email: 0905 693 471 / incidenty.gasparikmasovyroba@gmail.com
Štatutárny orgán:  Róbert Gašparík, konateľ
Zodpovedná osoba: Šturdík Henrich


ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa, spracúvame na účely evidencie a vybavenia Vášho podnetu, sťažnosti, reklamácie a inej správy, ktorú nám adresujete. Spracúvanie osobných údajov spočíva len v ich evidencii a uchovaní. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je súhlas, ktorý môžete vyjadriť zaškrtnutím políčka na webstránke.

OSTATNÉ INFORMÁCIE

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje najdlhšie na dobu vyžadovanú osobitnými predpismi upravujúcimi archivačné povinnosti. Osobné údaje, ktoré nie je potrebné uchovávať podľa predošlej vety, prevádzkovateľ uchováva najdlhšie po dobu ( 5rokov ). Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, bez ktorej splnenia nedokážeme riadne vybaviť Váš podnet, sťažnosť, reklamáciu a zaslať Vám kvalifikovanú odpoveď. Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované rozhodovanie a profilovanie. Príjemcom osobných údajov je len vyššie špecifikovaný prevádzkovateľ.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

  • právo na prístup k údajom
  • právo na opravu
  • právo na zabudnutie
  • právo na obmedzenie spracúvania
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.
  • právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  • právo začať konanie o ochrane osobných údajov

Vo veci spracúvania osobných údajov sa a môžem obrátiť na zodpovednú osobu prevádzkovateľa pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom mailovej adresy:  incidenty.gasparikmasovyroba@gmail.com

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

Zaškrtnutím súhlasného tlačítka potvrdzujete, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov pre účely podľa vyššie uvedeného poučenia / informácií v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.


V Trnave dňa: 21.5.2018

Kontaktujte nás

Róbert Gašparík, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

Róbert Gašparík - mäsovýroba, s. r. o.
Mikovíniho 6924/1, 917 01 Trnava
Slovenská Republika

tel.: 033 552 24 24
email: kancelaria@gasparikmasovyroba.sk